مجله نماوا: مانی حقیقی آدم‌ها را در بستر شهر تعریف می‌کند. شهری که آلوده است. و بیشترِ آلندگی، از نخوت و تباهی آدم‌ها بیرون می‌زند. شهرِ گناه است این تهران؛ همچنین در این میان معلوم است که برای داستانگوی «تفریق» مهم بوده که بارانِ فیلم را خیلی تزیینی قلمداد نکنیم.

متن: حمیدرضا گرشاسبی
گفتار: گل‌بو فیوضی
تدوین: حسین اکبری

تماشای «تفریق» در نماوا