مجله نماوا: فهمیدن دیگری، امری مشخص با مرزهایی متعین نیست. فهمی‌ست دیریاب درباره‌ی جوهر وجود دیگری؛ این همان مسیری است که در «می دسامبر» می‌توان ردیابی کرد.

متن: علیرضا نراقی
تدوین: آتلیه‌ی نو

تماشای آنلاین فیلم می دسامبر در نماوا