مجله نماوا: شخصیت روح را در مجموعه مهمونی می‌توان دارای ویژگی‌های شخصیتی فراملیتی دانست که براساس ابعاد تعریف شده برای آن می‌توان به‌نوعی ورود روح به این مجموعه را واکنشی نمادین به مؤلفه‌ای چون دل‌سپاری به وطن با وجود رهیدن و کوچ از آن دانست.

متن: نیما بهدادی مهر
گفتار: گل‌بو‌ فیوضی
تدوین: حسین اکبری

تماشای برنامه مهمونی در نماوا