مجله نماوا: سریال‌هایی مانند «مترجم» که از تم پیچش رویداد تبعیت می‌کنند همه تخم‌مرغ‌های جذابیت خود را برای مخاطب در سبد همین تغییرات مداوم چرخه روایت می‌گذارند. «مترجم» سریالی برای جذب مخاطبانی است که فرای جنبه سرگرمی یک سریال به تفکرزایی و اندیشه‌ورزی آن نیز توجه دارند و به سمت‌وسوی آن گرایش می‌یابند.

متن: نیما بهدادی مهر
گفتار: گل‌بو فیوضی
تدوین: حسین اکبری

تماشای «مترجم» در نماوا