مجله نماوا: در «مغز استخوان» زنی طغیان‌گر ایستاده است‌؛ زنی که نه برای خودش، که برای حفظ جان فرزندش، ترمز بریده و رفتن تا ته خط را انتخاب می‌کند. این ساخته حمیدرضا قربانی در پردیس نماوا در دسترس است.

متن و گفتار: گل‌بو فیوضی
تدوین: حسین اکبری

تماشای «مغز استخوان» در نماوا