مجله نماوا: «سرگیجه» وقت تلف نمی‌کند برای مقدمه‌چینی و ایجاد کشمکش. سریال قلابش را فوری می‌اندازد تا به سرعت تماشاگر را در یک دنیای آشفته گرفتار کند. این دنیا هر چه آشفته‌تر باشد و سرگیجه‌آورتر باشد، مخاطب به گیجی سرخوشانه‌تری فرو می‌رود و لذت بیشتری را تجربه می‌کند.

متن: حمیدرضا گرشاسبی
گفتار: گل‌بو فیوضی
تدوین: حسین اکبری

تماشای «سرگیجه» در نماوا