کوروش بامدادی

فارغ‌التحصیل کارشناسی سینما - دانشگاه هنر دانشکده سینما تیاتر دانشجوی ارشد پژوهش هنر دانشگاه تهران همکاری با روزنامه‌ها و وب‌سایت‌های مختلف سینمایی داخلی و خارجی

مروری بر قسمت آخر مجموعه هم گناه ۲۸ مرداد ۱۳۹۹
حاشیه های سینمای ایران در هفته ای که گذشت – هفته سوم مرداد ۲۳ مرداد ۱۳۹۹
حاشیه های سینمای ایران در هفته ای که گذشت – هفته دوم مرداد ۱۶ مرداد ۱۳۹۹
نگاهی به مجموعه آقازاده ۱۵ مرداد ۱۳۹۹
نگاهی به مجموعه دل ۱۴ مرداد ۱۳۹۹
نگاهی به مجموعه هم گناه در قسمت های پایانی ۱۳ مرداد ۱۳۹۹
برندگان تلویزیونی بفتای ۲۰۲۰ معرفی شدند ۱۲ مرداد ۱۳۹۹
خسرو سینایی درگذشت ۱۱ مرداد ۱۳۹۹
حاشیه های سینمای ایران در هفته ای که گذشت – هفته اول مرداد ۹ مرداد ۱۳۹۹
حاشیه های سینمای ایران در هفته ای که گذشت – هفته آخر تیر/اول مرداد ۲ مرداد ۱۳۹۹
حاشیه های سینمای ایران در هفته ای که گذشت – هفته چهارم تیر ۲۶ تیر ۱۳۹۹
حاشیه های سینمای ایران در هفته ای که گذشت – هفته سوم تیر ۲۱ تیر ۱۳۹۹
حاشیه های سینمای ایران در هفته ای که گذشت – هفته دوم تیر ۱۲ تیر ۱۳۹۹
حواشی سینمای ایران در هفته ای که گذشت – هفته اول تیر ۷ تیر ۱۳۹۹
حواشی سینمای ایران در هفته ای که گذشت – هفته آخر خرداد ۲۹ خرداد ۱۳۹۹